Program konferencji

Dzień 1.

Środa, 6 września 2017 r.
Aula Nowa Wydziału Nauk Geograficznych, ul. Kopcińskiego 31, Łódź

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji i referat wprowadzający

Andrzej Richling - Typologia krajobrazu Polski – rozwój i terminologia

10.30 – 11.45 SESJA REFERATOWA 1

10.30 – 10.50 Stanisław Krysiak – Przemiany krajobrazów wiejskich w terenach nadpilicznych

10.50 – 11.10 Elżbieta Papińska – Abiotyczne uwarunkowania występowania odłogów w otoczeniu sieradzkich parków krajobrazowych

11.10 – 11.30 Anna Majchrowska – Tło abiotyczne odłogowania gruntów rolnych w otoczeniu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

11.30 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 SESJA REFERATOWA 2

12.00 – 12.20 Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Harasimiuk, Bogumił Wicik – Zapis zmian krajobrazu rolniczego w profilach gleb lessowych (na przykładach z Ponidzia)

12.20 – 12.40 Agnieszka Sosnowska – Sukcesja roślinna i przekształcenia gleb lessowych krajobrazów porolnych

12.40 – 13.00 Elżbieta Ziółkowska, Ryszard Laskowski, Agnieszka Bednarska – Modelowanie wpływu pestycydów i struktury krajobrazu na owady pożyteczne w krajobrazie rolniczym na przykładzie chrząszcza Bembidion lampros

13.00 – 13.20 Jarosław Balon, Katarzyna Abramczyk – Wpływ budowy zbiorników na górnym Dunajcu na przemiany krajobrazu

13.20 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.30 Obiad

14.30 – 16.00 SESJA REFERATOWA 3

14.30 – 14.50 Mariusz Samołyk – Antropogenizacja środowiska przyrodniczego wyspy Wolin

14.50 – 15.10 Anna Traczyk – Przemiany krajobrazu wsi w powiecie grójeckim na początku XXI wieku pod wpływem rozwoju sadownictwa

15.10 – 15.30 Barbara Korwel-Lejkowska – Przekształcenia struktury użytkowania ziemi w wybranych sołectwach gminy Szemud w latach 1985-2012

15.30 – 15.50 Radosław Wróbel – Zmiany struktury i funkcji krajobrazu wsi przyłączonych do miasta Opola

15.50 – 16.05 Dyskusja

16.05 –16.20 Przerwa kawowa

16.20 – 18.00 SESJA REFERATOWA 4

16.20 – 16.40 Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba, Łukasz Wiśniewski, Małgorzata Wilczyńska – Zróżnicowanie przestrzenne działań osi 2 PROW 2007-2013 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich" w województwie kujawsko-pomorskim

16.40 – 17.00 Mieczysław Kluba, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski, Kamil Kaliński – Przemiany użytkowania ziemi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005 – 2015

17.00 – 17.20 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko – Krajobraz obszarów rolniczych objętych działaniami pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego

17.20 – 17.40 Mariusz Kistowski – Kierunki kształtowania i ochrony krajobrazu strefy podmiejskiej trójmiasta w świetle procesów transformacji krajobrazu zachodzących na przełomie XX i XXI wieku

17.40 – 18.00 Dyskusja

Przejazd z Wydziału do Centrum Konferencyjnego UŁ (hotel) ul. Rogowska 26

19.30 – 21.30 Uroczysta kolacjaTawerna Pepe Verde, Manufaktura

Dzień 2.

Czwartek, 7 września 2017 r.

8.00 – 16.00 SESJA TERENOWA

Stanisław Krysiak – Przemiany strukturalne i funkcjonalne obszarów wiejskich w rejonie zbiornika Sulejowskiego

wyjazd z Centrum Konferencyjnego UŁ, ul. Rogowska 26, godz. 8.00
obiad w trakcie sesji terenowej

17.00 – 18.00 SESJA POSTEROWA

Centrum Konferencyjne UŁ, ul. Rogowska 26, Łódź

  • Slávka Gałaś – Analiza świadczeń środowiskowych dostarczanych przez abiotyczne elementy ekosystemów na obszarach wiejskich
  • Andrzej Harasimiuk – Jednoczasowe badania dynamiki krajobrazu (quasi-dynamika)
  • Paulina Kaszuba – Przekształcenia rolnego użytkowania ziemi w gminach województwa łódzkiego na przełomie XX i XXI w.
  • Agnieszka Sosnowska – Grunty odłogowane i ugorowane w Polsce
  • Mariusz Samołyk – Zmiany układu osadniczego wyspy Wolin

18.00 OgniskoCentrum Konferencyjne UŁ, ul. Rogowska 26, Łódź

Dzień 3.

Piątek, 8 września 2017 r.
Centrum Konferencyjne UŁ, ul. Rogowska 26, Łódź

9.15 – 11.00 SESJA REFERATOWA 5

9.15 – 9.35 Tomasz Figlus – Współczesne przemiany fizjonomiczno-osadnicze krajobrazu kulturowego wsi w Polsce w warunkach realizacji procesów odnowy

9.35 – 9.55 Tadeusz J. Chmielewski, Malwina Michalik-Śnieżek, Agnieszka Kułak – Kanon cech krajobrazu Polesia Zachodniego: dziedzictwo, zagrożenia, ochrona

9.55 – 10.15 Wojciech Pawłowski – Woda jako czynnik rozwoju agroturystyki wiejskiej na przykładzie obszarów Pomorza Zachodniego

10.15 – 10.35 Pamela Jeziorska-Biel, Marcin Wójcik – Współczesne problemy kształtowania krajobrazu wsi o wysokich walorach kulturowych

10.35 – 10.55 Dyskusja

10.55. – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.30 SESJA REFERATOWA 6

11.15 – 11.35 Marlena Dyszy – Przemiany w użytkowaniu ziemi a wielofunkcyjność obszarów wiejskich w zapleczu konurbacji katowickiej

11.35 –11.55 Krzysztof Badora – Oddziaływanie farmy wiatrowej Pągów na krajobraz

11.55 – 12.15 Hanna Szumilas – Wpływ upraw roślin energetycznych na fizjonomię krajobrazu na przykładzie wybranych obiektów w Polsce

12.15 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 13.00 DYSKUSJA KOŃCOWA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

13.00 – 13.30 Obiad